Picture for Set Premium - RIKSHA
Plate Riksha

Philadelphia Premium, California Premium, Golden Dragon

Set Premium

Philadelphia Premium, California Premium, Golden Dragon

62999 uah

Сеты заказывать выгодно!

Picture for Set 1 - RIKSHA
Plate Riksha

Chuka - Maki
(Chuka seaweed, peanut sauce, rice, sesame seeds)

Samurai
(salmon, philadelphia cheese, cucumber, sesame seeds)

Roll Philadelphia
(salmon, sesame seeds, philadelphia cheese, cucumber)

Set 1

710 gram

Chuka - Maki, Samurai, Roll Philadelphia

35499 uah

39000 uah

Сеты заказывать выгодно!

Picture for  Set 3 - RIKSHA
Plate Riksha

Philadelphia unagi
(smoked eel, philadelphia cheese, cucumber, sesame seeds, unagi sauce)

California ebi - homie
(tiger prawns, cucumber, japanese mayonnaise, sesame seeds)

Garou
(snow crab, cucumber, sesame seeds, tobiko caviar, kim chi sauce, tempura)

Set 3

850 gram

Philadelphia unagi. California ebi - homie, Garou

45999 uah

47000 uah

Сеты заказывать выгодно!

Picture for Set 4 - RIKSHA
Plate Riksha

Kappo - Maki
(cucumber, sesame seeds)

California
(snow crab, avocado cucumber, mayonnaise, tobiko caviar)

Warm with eel
(smoked eel, snow crab, Philadelphia cheese, sesame seeds, unagi sauce, tempura)

Yuki tobika
(smoked salmon, snow crab, tobiko caviar, cucumber, Japanese mayonnaise)

Set 4

1000 gram

Kapo - Maki, California, Warm with eel. Yuki tobika

52499 uah

55000 uah

Сеты заказывать выгодно!

Picture for Set 5 - RIKSHA
Plate Riksha

Maguro Maki
(tuna, nori seaweed, rice)

Canada
(smoked eel, smoked salmon, cucumber, snow crab, mayonnaise, unagi sauce, sesame seeds)

Katsua
(smoked salmon, cucumber, Philadelphia cheese, tuna shavings, sesame seeds)

Banzai
(salmon, smoked eel, philadelphia cheese, cucumber,tempura)

Set 5

1060 gram

Maguro Maki, Canada, Katsua, Banzai

64999 uah

67000 uah

Сеты заказывать выгодно!